MUDr. Lidmila Hamplová   Ph.D.

narozena 28.4.1960
Vzdělání:
1979 – 1986 Lékařská fakulta hygienická UK Specializace v oboru hygieny a epidemiologie prvního stupně.
Nástavbová atestace v oboru epidemiologie
2010 absolvent  doktorandského studia na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenská republika
                              
MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D. byla  od své promoce v roce 1986 do roku 2009 odborným pracovníkem hygienické služby, konkrétně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje  v různých pozicích, vždy se zaměřením na problematiku hygieny a epidemiologie a ochrany  a podpory veřejného zdraví. V současné době pracuje na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví, kde  se podílí na koncepci podpory veřejného zdraví na národní úrovni a metodicky vede odborné pracovníky pro oblast naplňování regionální zdravotní politiky na Krajských hygienických stanicích a pracovníky dislokovaných pracovišť podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Při své profesi spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi, které se podílejí na aktivitách v oblasti podpory veřejného zdraví v rámci naplňování národní a regionální zdravotní politiky a administruje a zajišťuje 2 dotační programy ministerstva zdravotnictví – dotační program „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ a dotační program „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ v České republice.
 MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D. kromě této své hlavní profese vykonává externí pedagogickou činnost na Vysoké škole  zdravotnictva a sociálnej práce sv.- Alžběty dislokované pracoviště Příbram,  kde vyučuje studenty bakalářského studia oboru ošetřovatelství předměty výchova ke zdraví, mikrobiologie, hygiena a epidemiologie a veřejné zdravotnictví. Dále vyučuje jako externista na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde na Zdravotně sociální fakultě zajišťuje odborné semináře studentů bakalářského a magisterského studijního programu.
Od roku 2007 pravidelně vede bakalářské a diplomové práce studentů bakalářského a magisterského studia na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářského studia oboru ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety.
MUDr. Hamplová Ph.D. se pravidelně účastní zahraničních konferencí, konferencí s mezinárodní účastí a tuzemských konferencí, kde vystupuje s příspěvky, které se týkají zdravotní politiky, podpory veřejného zdraví, výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevenci nemocí a publikuje odborné články v této oblasti.
MUDr. Hamplová Ph.D. se v létech 2006-2008 jako lektor podílela  na zajištění vzdělávání pracovníků sociálních služeb a pedagogických pracovníků v rámci projektů Evropských strukturálních fondů „ Rekvalifikační kurz pro pracovníky  sociální péče“ v rámci programu OPRLZ a projektu ESF „Rozvoj dalšího vzdělávání metodiků primární prevence“.
V nestátním zdravotnickém zařízení Stanislava Flandery od roku 1994 vyučuje problematiku hygieny a epidemiologie ve vzdělávacím kurzu „masér“.
 


Kontakt

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera

Nekvasilova 625/2
Praha 8
186 00


IČ: 18428291
tel: 283 842 384 (kancelář, 8:00 - 16:00)
mobil.: 777 877 437


Najdete nás také na facebooku:
https://www.facebook.com/stanislav.flandera.maserske.kurzy